Amerikaanse Stock Neeroeteren / Maaseik

Artikel 1 — Toepassing

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing, waarvan iedere klant bij een transactie met Amerikaanse Stock Neijens steeds verklaart kennis te hebben genomen. Het niet toepassen door de verkoper van 1 of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden mag niet door de koper als een verzaking aan deze algemene voorwaarden geinterpreteerd worden.

Artikel 2 — Levering

Amerikaanse Stock Neijens behoudt zich het recht voor deze prijzen te veranderen te allen tijde. Spoedzendingen zijn steeds op kosten van de koper. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt in geen enkel geval als uiterlijke termijn. Amerikaanse Stock Neijens kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de website of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het productweer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail, of telefonisch, of per fax worden gemeld. Leveringen vinden plaats op het door de klant, tijdens de totstandkoming van de overeenkomst, opgegeven adres. Deze risicoregeling geldt dat het risico over gaat op de klant op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. De klant zal Amerikaanse Stock Neijens waarschuwen voor de levering indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die door de klant wordt gehuurd. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekendmaken, zodat Amerikaanse Stock Neijens hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen.

Artikel 3 — Prijzen

BTW, taksen en andere belastingen vallen ten laste van de klant en zijn steeds inbegrepen in de prijs, tenzij anders aangegeven. Prijsoffertes en folders worden steeds als inlichting gegeven en zijn nooit bindend. Alle gegevens, ook de prijzen, zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, prijsstijgingen, overmacht en zolang de voorraad strekt. De opgegeven prijzen zijn steeds geldig op het moment van datering van de offerte of factuur en hebben geen link naar prijzen in de toekomst. In opgegeven prijzen zijn nooit extra werkzaamheden voorzien zoals levering en installatie ter plaatse.

De afbeeldingen, maten, gewichten, en technische gegevens welke in onze catalogi, folders, offertes, fax, internet website e.d. vermeld zijn slechts ter inlichting en zijn nooit bindend. Alle offertes zijn vrijblijvend. Een aankooporder waarmee wordt ingegaan op een aanbieding doet geen koopovereenkomst ontstaan. Daartoe is een schriftelijke orderbevestiging door de leverancier vereist.

Artikel 4 — Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn steeds contant betaalbaar tenzij anders is overeengekomen. In geval van wanbetaling is de koper, zonder enige ingebrekestelling: een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 25,00EUR. Bovendien zal bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege: een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand op het factuurbedrag te reken vanaf factuurdatum, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. De niet-betaling (op de vervaldag) van een enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 — Producten

Gekochte goederen worden niet teruggenomen tenzij deze fouten vertonen welke onder de garantievoorwaarden van de fabrikant of importeur vallen. Omruil is enkel mogelijk op vertoon van het aankoopbewijs en indien de originele verpakking niet werd geopend. De klant mag afwijken van standaarden, hij moet dit dan kenbaar maken VOOR de bevestiging van de bestelling, Amerikaanse Stock Neijens zal hiervoor de nodige wijzigingen doen in het mate van het mogelijke, beoordeeld door Amerikaanse Stock Neijens.

Het desgevallend niet kunnen naleven van deze wijzigingen, kan niet leiden tot een opzegging van de bestelling noch een compensatie van enige aard. Na het vastleggen van de verkoopovereenkomst kunnen hier geen klachten meer over aanvaard worden.

Artikel 6 — Bestellingen

Alle producten zijn op bestelling via een schriftelijke verkoopovereenkomst. Zonder deze verkoopovereenkomst is een afhaling of levering van de gekochte goederen niet mogelijk. Van zodra de bestelde goederen ter beschikking zijn zal Amerikaanse Stock Neijens de klant daarvan op de hoogte brengen. Wanneer de bestelde goederen binnen een termijn van 14 dagen, nadat de klant op de hoogte gebracht werd, niet is afgehaald zal verondersteld worden dat de klant de verkoopovereenkomst wenst te verbreken. Amerikaanse Stock Neijens behoud zich het recht voor de goederen te verkopen.

Artikel 7 — Verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

1. betreffende de levering van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is voor het einde van de in paragraaf 1 bedoelde verzakingstermijn van zeven werkdagen;
2. betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;

Artikel 8 — Garantie

Amerikaanse Stock Neijens verbindt er zich toe steeds de garantie verstrekt door de fabrikant of importeur te hanteren, tenzij anders vermeld. Bepaalde fabrikanten of importeur hanteren
de ‘on site’ waarborg, in dit geval dient de klant zelf contact op te nemen met de fabrikant of importeur. Goederen met een aankoopprijs lager dan 20 euro zullen enkel worden omgeruild indien het defect wordt vastgesteld binnen een tijdspanne van 7 dagen na aankoop. De garantie is meestal van het “carry-in” type en geldt op onderdelen en uurloon, d.w.z. de klant dient het materiaal aan te bieden bij Amerikaanse Stock Neijens. Na het constateren van de fout in onze technische dienst worden de voor garantie in aanmerking komende onderdelen hersteld of vervangen. Eventueel dienen wij het materiaal aan de fabrikant of importeur op te sturen voor herstelling of omruiling. De administratie- en transportkosten hiervoor zijn niet inbegrepen in de garantie. Eventuele vervoerskosten tussen de klant en Amerikaanse Stock Neijens zijn eveneens niet inbegrepen in de garantie. Het herstellen of vervangen van 1 of meerdere onderdelen is niet een reden tot verlenging van de garantieperiode. Tijdens de duur van herstellingen kan de klant geen schadevergoedingen eisen Amerikaanse Stock Neijens voor het onbeschikbaar zijn van de onderdelen het gehele systeem. Om aanspraak te kunnen maken op garantie moeten de goederen steeds aangeboden worden in de originele verpakking en voorzien van alle toebehoren (handleidingen, , kabels, e.d.). Eveneens dient het geldige aankoopbewijs voorgelegd te worden aan Amerikaanse Stock Neijens . De garantie dekt alleen defecten die kunnen optreden bij “normaal” gebruik. Defecten die voortkomen uit verkeerd gebruik, of onoordeelkundige technische door de klant of een onbevoegde derde. – Vroegtijdige slijtage te wijten aan abnormaal gebruik – Schade veroorzaakt door overmacht. (Blikseminslag, water- en brandschade) – Schade ontstaan door transport bij gebrek aan de originele verpakking.

Na het aflopen van de garantieperiode u geen aanspraak meer kan maken op de garantie ondanks dat u de RMA aangevraagd hebt binnen de garantieperiode. Na RMA aanvraag moet u de producten binnen de 14 dagen opsturen en door ons ontvangen worden indien dit niet gebeurt ,moet u opnieuw een nieuwe RMA aanvragen.

Artikel 9 — Technische dienst

– Amerikaanse Stock Neijens verricht herstellingen of uitbreidingen aan machines en toebehoren, al dan niet bij ons aangekocht. – Alle werkzaamheden gebeuren tegen uurtarief. Vraag Amerikaanse Stock Neijens inlichtingen over de geldende tarieven. – Wanneer u goederen aanbiedt in onze technische dienst krijgt u een herstelbewijs. Zonder dit bewijs is geen afhaling mogelijk. – Amerikaanse Stock Neijens is niet verantwoordelijk voor de toestand van de goederen na ontvangst. – Goederen die 3 maanden na de datum vermeldt op het herstelbewijs niet afgehaald zijn, worden als eigendom van Amerikaanse Stock Neijens beschouwd en afgevoerd. –
Amerikaanse Stock Neijens is geenszins verantwoordelijkheid voor schade geleden door de klant ten gevolge van een defect of slecht functionerend apparaat (al dan niet in garantie), hieronder vallen gegevensverlies, inkomstenderving, brandschade e.d.

Artikel 10 — Eigendomsvoorbehoud

Tot einde volledige betaling d.w.z. betaling van de hoofdsom, kosten en intresten blijven de goederen in hun totaliteit eigendom van Amerikaanse Stock Neijens . De koper is ertoe gehouden de betreffende goederen geïndividualiseerd te bewaren tot de datum van volledige betaling. De koper is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door de Amerikaanse Stock Neijens geleverde zaken een pandrecht te verlenen.

Artikel 11 — Klachten – Aansprakelijkheid

Onmiddellijke na ontvangst van de zending dient de koper na te gaan of de geleverde hoeveelheid overeenkomt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten over duidelijk aanwijsbaar en/of zichtbare gebreken moeten binnen de 8 dagen na levering worden gemeld. Daarna kan Amerikaanse Stock Neijens niet meer aansprakelijk worden gesteld. Klachten in verband met verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk indien zij uiterlijk binnen 7 dagen ter kennis van Amerikaanse Stock Neijens worden gebracht. Klachten geven de koper niet het recht de nakoming van zijn verplichting tegenover Amerikaanse Stock Neijens op te schorten.

Artikel 12 — Overmacht

In geval van overmacht is Amerikaanse Stock Neijens niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

Artikel 13 — Privacy

AMBUPC zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving.

Artikel 14 — Toepasselijke recht

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. Indien de verkoper door de houding/nalatigheid van de koper wordt genoodzaakt tot invordering langs gerechtelijke weg, zullen alle daarmee verband houdende kosten, inclusief honoraria, ten laste van de koper worden verhaald. Eventuele geschillen zullen uitsluitend onderworpen worden aan de bevoegdheid van de rechtbanken te Hasselt

Blok56 - Webdesign & Grafisch ontwerp ×

Blok56, één ontwerpburo voor uw complete visuele communicatie. Het ontwerp van uw logo tot complete huisstijl, (product)fotografie, virtuele tours en natuurlijk uw website of webshop.

Ook zin om een project te starten? Neem contact met ons op, dan gaan we bouwen aan uw merk!

Contactinformatie

Emmasingel 56, 6001 BD Weert

Ontwerpburo:Blok56.nl
Email:info@blok56.nl
Telefoon:+31 (0) 495 623 646
Scroll naar top